Skatt og fradrag

Spar skatt ved å få med deg alle fradragene!

Artikler

Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra firmaet skattefritt.


Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.


Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelene av å ha bil i firmaet er dermed avhengig av om bilen kun benyttes til yrkeskjøring eller om den også benyttes privat.

For firmabil enkeltpersonforetak les artikkelen Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil)


Kjører du mye i tjenesten? Da kan du ha rett på skattefri kjøregodtgjørelse. Det er et vilkår for kjøregodtgjørelse at det skrives kjørebok. Last ned SMBinfos gratis mal på kjørebok.


Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre krever mer inngående kunnskap om skattereglene for å oppdage. Vi gir deg her tips til fradrag i aksjeselskap og NUF du kanskje ellers ikke ville tenkt på.


Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling av bilgodtgjørelse.


OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".

Driver du et enkeltpersonforetak (eller DA) og bruker bil i næringen, har du to alternativer:

KM-godgjørelse for firmabil i enkeltpersonsforetak

Kjøres firmabilen under 6 000 km i året i driften av selskapet, skal det føres en km-sats på kr 4,05 (4,15 i Tromsø) per kilometer per år. Dette i stedet for å utgiftsføre faktiske kostnader.


En fritkaslignet bolig er normalt boligen du bor i per i dag.

Deler av denne (opp til 50% av en enebolig) kan du leie skattefritt ut til ditt eget selskap(hvor du igjen får skattefradrag for utgiften).

Er det gunstig å leie ut en del av huset til ASet?

Ja, siden dette er et skattefri inntekst for deg som privatperson (gitt at boligen er fritakslignet) samtidig som at du får fradrag for kostnaed i ASet så er dette veldig gunstig.


En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at selskapet kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fastsatte satser.

Reisegodtgjørelse er fordelaktig da utbetalingen er en fradragsberettiget kostnad for selskapet, mens mottaker slipper å skatte av den. Fra 2012 økes satsene ytterliggere.


Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.


Sider

Spørsmål fra leserne


Nei.*

*Ikke så lenge du har færre enn 5 leiligheter eller mindre enn 500 kvm næringslokaler har Skatteetaten uttalt at dette ikke regnes som såkalt næringsvirksomhet og dermed beskattes inntektene med kun 28% om du eier leilighetene privat.Når utbytte kan utbetales:

Når regnskapsåret er omme og styret har fastsatt årsregnskapet kan styret samtidig foreslå en mulig utbetaling av utbytte.

Generalforsamlingen tar så beslutningen om å utbetale ut utbytte, men ikke mer enn hva styret har foreslått eller godtar.

Selve utbetalingen av utbytte kan senest skje 6 måneder etter beslutning om utbytte er tatt av styret.

Da de fleste selskap har regnskapsår fra Januar til Desember, vil de færreste ha årsregnskapet klar før Februar. Utbytte blir derfor ofte ubetalt i løpet av den siste halvdelen i året.Selv om du, som eier i et enkeltpersonsforetak, kan betale ekstra forsikring til NAV for å få de samme rettighetene til sykepenger er det fremdeles langt enklere å bli satt på andre tiltak ved sykdom.

Dette kan stressmestring og andre former for helsetiltak gjennom NAV for sykemeldte.Kort sagt er tjenestereise reiser man foretar av og til mens yrkesreise er om man reiser ofte i samme ærend.

Reiseregning med tjenestereise

Tjenestereiser er reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Eksempelvis reise for å ta kurs, lære opp en annen avdeling og lignende.

Tjenestereise gir kjøregodgjørelse og diett etter stats på reiseregningJa, det er fullt mulig å kjøpe firmabil til et aksjeselskap eller et NUF, men med mindre bilen kun brukes i jobb, og det føres kjørebok på dette, må man skatte en hel del privat.

Du kan da si at du betaler dobbelt for bilen, først betaler selskapet (som du selvfølgelig får fradrag for), deretter betaler du ekstra privat gjennom fordelsbeskatningen.Et NUF kan fritt utbetale utbytte fortløpende hele året (dette er tilfelle for alle NUF stiftet i England, noe som gjelder de fleste NUF) så lenge selskapet kan dokumentere at det har tilstrekkelig overskudd til utbetalingen. Utbetalingen kan imidlertid ikke føre til negativ egenkapital.Ja, fritaksmetoden gjør det lønnsomt å eie aksjer gjennom aksjeselskap eller NUF med noen forbehold:

1. at du tjener penger på investeringene.
Ved tap på investeringene vil ikke selskapet få skattefradrag for disse tapene, på samme måte som at du ikke må betale skatt i selskapet ved gevinst på disse investeringene.

2. at du kun investerer i selskaper som er hjemmehørende innen EU/EØS.Ikke nødvendigvis. Det er en fordel å ta ut lønn slik at din personlige inntekt kommer opp i ca kr 550 000 før skatt. Etter dette er det alltid fordelaktig å ta ut kapital fra selskapet i form av utbytte.

Beløpet 550 000 grunner i maksimalt uttelling med tanke på oppspart offentlig pensjon. Man tjener opp pensjonsrettigheter fra det offentlige på 18,1% av lønn opp til 7,1G (=ca 550 000 i 2011). Ser man kun på det skattemessige, altså penger på kort sikt, vil grensen være kr 471 200 (innslagspunktet for toppskatt, trinn 1).Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på:

1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler.
2. Leverandøren av NUF-selskapet ditt.

Det enkleste for leverandøren av NUFet ditt er om du tar ut utbytte samtidig som årsregnskapet er klart. Men som regel, for eksempel når det gjelder engelske NUF, kan man strengt tatt ta ut utbytte hele året så lenge går med overskudd (etter skatt). Utbytte kan aldri betales ut dersom det vil medføre negativ egenkapital.

Hvor mye utbytte kan man utbetale?Ja, i henhold til Skatteetaten står enhver bedriftseier i utgangspunktet fritt til å velge mellom å betale ut lønn, utbytte eller begge deler. Vær imidlertid oppmerksom på at skatten på utbytte er ganske høy slik at det ofte lønner seg å ta ut lønn dersom inntekten din er lav.

Les mer om hvorvidt det lønner seg å ta ut utbytte eller lønn.Alle yrkesrelaterte reiser er fradragsberettiget, men du bør kunne dokumentere dette på en eller annen måte. Så lenge du kan vise til avtale om møte med kunde, eller innkallelse samt møtereferat fra internt møte så er fradrag uproblematisk.

Skal du ha et internmøte i utlandet vil det kunne bli stilt spørsmål med om dette er nødvendig. Det bør da være en årsak til at møtet holdes langt unna. En årsak kan være at ingen av møtedeltakerne bor på samme plass, eller at en av møtedeltakerne er på denne plassen og av praktiske årsaker ikke har muligheten til å reise bort.Kjøp av en eiendom er ikke en kostnad hverken privat eller i et AS. De skattemessige kostnadene (fradragene) vil eventuelt være den årlige avskrivningen, men her kommer det an på hva bygget brukes til. Boligeiendommer kan ikke avskrives, forretningsbygg kan avskrives med 2%, mens hoteller, bevertningssteder mv kan avskrives med 4%.Ja, fra både AS og NUF kan man ta ut en viss prosentandel (skjermingsrente) av innbetalt aksjekapital skattefritt hvert år (skjermingsfradrag). Skjermingsrenten fastsettes i januar påfølgende år. I 2010 var skjermingsrenten kun 1,6% pga lave markedsrenter. Se oppdatert skjermingsrente på Skatteetaten.no

Betaler man ikke ut utbytte ett eller flere år akkummuleres skjermingsfradraget slik at man ikke mister det, men kan benytte det et senere år.Ja, du får privat skattefradrag for underskuddet i enkeltmannsforetaket ditt

Som selvstendig næringsdrivende føres det til fradrag på din alminnelige inntekt i selvangivelsen. Skattefradraget blir da 28% av underskuddet i enkeltpersonsforetaket ditt.

For å få skattefradrag for hele underskuddet må du har høyrere inntekt privat enn underskuddet i enkeltmannsforetaket.Ja, du vil kunne få noen ekstra fradrag, men ikke vanlige frynsegoder. For å kunne benytte de mest vanlige frynsegodene er det et krav om at selskapet skal ha minst en eller flere ansatte, utenom eier eller nær familie av eier, som tilsvarer minst en full stilling.

Eksempler på goder man ikke kan bruker før man har mer enn et årsverk utenom eier og familie, er julegaver, jubileumsgaver, velferdstiltak som firmaturer med mer.