Informasjon om NUF

OBS! Denne siden er mest for informasjon dersom du allerede har NUF. Etter siste endring i aksjeloven er det ingen nevneverdige fordeler forbundet med å stifte NUF sammenlignet med Aksjeselskap

Fakta om NUF

  • Personlig ansvar begrenset til innskudd
  • En eller flere eiere
  • Ingen krav til revisor
  • Ingen minimum aksjekapital

Sammenlign NUF med andre selskapsformer

Artikler

Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra firmaet skattefritt.


Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre krever mer inngående kunnskap om skattereglene for å oppdage. Vi gir deg her tips til fradrag i aksjeselskap og NUF du kanskje ellers ikke ville tenkt på.


Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.


Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling av bilgodtgjørelse.


Etter innføringen av fritaksmetoden har det blitt veldig populært å opprette holdingselskap. En fordel med et holdingselskap er at gevinst fra eventuelt framtidig salg av virksomheten, samt utbytter fra datterselskaper, vil være skattefrie på holdingselskapets hånd.


Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de satsene som er mest relevante for innehavere av små og mellomstore bedrifter.


Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelseskostnadene som inkluderer gebyr til Brønnøysundregistrene og andre kostnader som konsulenthjelp til å fylle ut stiftelsespapirene og eventuelle revisorattestasjoner.


I henhold til fritaksmetoden er inntekter i form av utbytte fra og gevinst ved realisasjon av visse aksjer fritatt for beskatning (Skatteloven § 2-38). Selskapstyper som kan dra nytte av fritaksmetoden er NUF, aksjeselskap og ansvarlig selskap. Fritaksmetoden kommer derfor ikke til anvendelse for enkeltpersonforetak.

Hvilke gevinster omfattes av fritaksmetoden


Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arbeider for. Konsulenter bør vurdere å opprette aksjeselskap.


En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at selskapet kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fastsatte satser.

Reisegodtgjørelse er fordelaktig da utbetalingen er en fradragsberettiget kostnad for selskapet, mens mottaker slipper å skatte av den. Fra 2012 økes satsene ytterliggere.


Sider

Spørsmål fra leserne


Nei.*

*Ikke så lenge du har færre enn 5 leiligheter eller mindre enn 500 kvm næringslokaler har Skatteetaten uttalt at dette ikke regnes som såkalt næringsvirksomhet og dermed beskattes inntektene med kun 28% om du eier leilighetene privat.Et NUF kan fritt utbetale utbytte fortløpende hele året (dette er tilfelle for alle NUF stiftet i England, noe som gjelder de fleste NUF) så lenge selskapet kan dokumentere at det har tilstrekkelig overskudd til utbetalingen. Utbetalingen kan imidlertid ikke føre til negativ egenkapital.Å slette selskapet i Norge er veldig enkelt. Man trenger kun en generalforsamling som vedtar avviklingen og som fastsetter avviklingsdato.

Man trenger ikke å levere årsregnskap, men man må levere en avsluttende selvangivelse/ligning. Har man ikke hatt aktivitet holder det ofte med et brev til Skatteetaten hvor nullaktivitet og avvikling forklares.

For sletting av morselskapet i utlandet anbefales at dette gjøres via firmaet du stiftet NUFet fra.Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på:

1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler.
2. Leverandøren av NUF-selskapet ditt.

Det enkleste for leverandøren av NUFet ditt er om du tar ut utbytte samtidig som årsregnskapet er klart. Men som regel, for eksempel når det gjelder engelske NUF, kan man strengt tatt ta ut utbytte hele året så lenge går med overskudd (etter skatt). Utbytte kan aldri betales ut dersom det vil medføre negativ egenkapital.

Hvor mye utbytte kan man utbetale?Jeg er utdannet mekaniker med fagbrev og erfaring og vurderer å starte mitt eget enkeltmannsforetak. I den forbindelse lurer jeg på følgende:

Hvilke muligheter det er for å danne enkeltmannsforetak og hvordan?

Stiftelse av et enkeltmannsforetak er meget enkelt. Hvem som helst kan starte et enkeltmannsforetak. Selve stiftelsen av enkeltmannsforetaket utløser dessuten ikke krav om innlevering av ligning for enkeltmannsforetaket, men ved aktivitet i selskapet kreves dette.Ja, fra både AS og NUF kan man ta ut en viss prosentandel (skjermingsrente) av innbetalt aksjekapital skattefritt hvert år (skjermingsfradrag). Skjermingsrenten fastsettes i januar påfølgende år. I 2010 var skjermingsrenten kun 1,6% pga lave markedsrenter. Se oppdatert skjermingsrente på Skatteetaten.no

Betaler man ikke ut utbytte ett eller flere år akkummuleres skjermingsfradraget slik at man ikke mister det, men kan benytte det et senere år.Ja, og man må levere årsregnskap og selvangivelse i et NUF. Dette gjelder selv om NUFet ikke har hatt noen aktivitet.

Vi har imidlertid erfart at et NUF kan søke om å slippe dette om man kontakter Skatteetaten og forklarer at NUFet ikke har hatt aktivitet det aktuelle året.

Ta kontakt med Skatteetaten på 800 80 000 vedrørende ligning/selvangivelse, og med Brønnøysundregisteret på 75 00 75 00 vedrørende årsregnskapet, for å høre om du har mulighet til å slippe kravet til innlevering for det aktuelle året.

Kilder:Ja, et NUF følger svært mange av de samme kravene som et AS. Et av disse er å føre regnskap, inkludert å levere årlig selvangivelse til Skatteetaten samt årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Det anbefales som oftest å få en regnskapsfører til å gjøre dette. Prøver du selv ender du ofte opp med å gi opp eller havne på etterskudd med innleveringer til myndighetene, og kan gjøre feil som i ettertid kan vise seg å være meget kostbare.

Man trenger imidlertid ikke revisor om man har et NUF med mindre NUFet har en omsetning på mer enn 5 millioner.Det er det stortsett samme reglene for alle selskaper, både ANS, NUF og AS.*

Både aksjeselskap, NUF og enkeltpersonsforetak har de samme innsendingsdato uavhengig av selskapsform.

Dette gjelder momsoppgaver, terminoppgaver for lønn, ligningspapirer og årsregnskap. AS må i tillegg levere en aksjonærregisteroppgaver.

Hvile bankkontoer må selskapet opprette?

I tillegg til driftskontoen er det er kun krav om en egen konto til skattetrekket til ansatte. Denne er også ofte stengt for betaling ut til andre kontoer enn kemnerkontorenes kontonummere.Nei, både AS og NUF må utbetale like stort utbytte (per aksje) til alle aksjeeiere uavhengig av aksjeklasse.

Ved delt eierskap bør man være obs på at noen eiere kan ønske å ta ut midlene i form av lønn, mens andre kan ønske å ta ut pengene i form av aksjeutbytte, eller ikke ta ut penger i det hele tatt og dermed utsette beskatningen.

Les mer: Lønner det seg å ta ut utbytte eller lønn?