Informasjon om aksjeselskap

Fakta om aksjeselskap

  • Personlig ansvar begrenset til innskudd
  • En eller flere eiere
  • Ingen krav til revisor fra 2012
  • Minimum 30.000 i aksjekapital fra 2012

Sammenlign aksjeselskap med andre selskapsformer

Artikler

Regjeringen la i dag fram et vekstpakke for norsk næringsliv.

Vekstpakke - ny firmaskatt a 27%

Vekstpakken legger opp til ny skattesats for bedrifter på 27%. Denne vil gjelde fra 2014 og også for enkelpersonsforetak/selvstendig næringsdrivende. Dette gjør at du i 2014 vil sitte igjen med 1% mer av overskuddet etter skatt.


Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra firmaet skattefritt.


Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre krever mer inngående kunnskap om skattereglene for å oppdage. Vi gir deg her tips til fradrag i aksjeselskap og NUF du kanskje ellers ikke ville tenkt på.


Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.


Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling av bilgodtgjørelse.


Etter innføringen av fritaksmetoden har det blitt veldig populært å opprette holdingselskap. En fordel med et holdingselskap er at gevinst fra eventuelt framtidig salg av virksomheten, samt utbytter fra datterselskaper, vil være skattefrie på holdingselskapets hånd.


Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de satsene som er mest relevante for innehavere av små og mellomstore bedrifter.


Du skal gjøre en større investering i ASet ditt og skal gå inn med egne midler. Hva gjør du?

Det finnes to alternativer for å tilføre aksjeselskapet kapital. Det beste er ofte:

Låne aksjeselskapet ditt pengene

Eksempel på låneavtale mellom aksjeeier og aksjeselskap

Dette er ofte det rimeligste og beste ved mindre investeringer, og spesielt hvis du er eneeier.

Du slipper dyre honorarer til revisor/advokat, noe du ikke slipper unna ved en økning av aksjekapitalen.


Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelseskostnadene som inkluderer gebyr til Brønnøysundregistrene og andre kostnader som konsulenthjelp til å fylle ut stiftelsespapirene og eventuelle revisorattestasjoner.


I henhold til fritaksmetoden er inntekter i form av utbytte fra og gevinst ved realisasjon av visse aksjer fritatt for beskatning (Skatteloven § 2-38). Selskapstyper som kan dra nytte av fritaksmetoden er NUF, aksjeselskap og ansvarlig selskap. Fritaksmetoden kommer derfor ikke til anvendelse for enkeltpersonforetak.

Hvilke gevinster omfattes av fritaksmetoden


Sider

Spørsmål fra leserne


Nei.*

*Ikke så lenge du har færre enn 5 leiligheter eller mindre enn 500 kvm næringslokaler har Skatteetaten uttalt at dette ikke regnes som såkalt næringsvirksomhet og dermed beskattes inntektene med kun 28% om du eier leilighetene privat.Når utbytte kan utbetales:

Når regnskapsåret er omme og styret har fastsatt årsregnskapet kan styret samtidig foreslå en mulig utbetaling av utbytte.

Generalforsamlingen tar så beslutningen om å utbetale ut utbytte, men ikke mer enn hva styret har foreslått eller godtar.

Selve utbetalingen av utbytte kan senest skje 6 måneder etter beslutning om utbytte er tatt av styret.

Da de fleste selskap har regnskapsår fra Januar til Desember, vil de færreste ha årsregnskapet klar før Februar. Utbytte blir derfor ofte ubetalt i løpet av den siste halvdelen i året.Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger:

Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å registrere selskapet hos Brønnøysundregisteret

Fra og med 1. Juli 2013 kreves det ikke lenger revisor ved stiftelse av Askjeselskap. Kostnadene rundt dette er derfor falt bort.*

* Gjelder ved innskudd av aksjekapital i form av bankinnskudd, ikke der hvor aksjekapital blir skutt inn ved hjelp av eiendom eller andre verdier som ikke er bankinnskudd.Et NUF kan fritt utbetale utbytte fortløpende hele året (dette er tilfelle for alle NUF stiftet i England, noe som gjelder de fleste NUF) så lenge selskapet kan dokumentere at det har tilstrekkelig overskudd til utbetalingen. Utbetalingen kan imidlertid ikke føre til negativ egenkapital.Ja, i henhold til Skatteetaten står enhver bedriftseier i utgangspunktet fritt til å velge mellom å betale ut lønn, utbytte eller begge deler. Vær imidlertid oppmerksom på at skatten på utbytte er ganske høy slik at det ofte lønner seg å ta ut lønn dersom inntekten din er lav.

Les mer om hvorvidt det lønner seg å ta ut utbytte eller lønn.Kjøp av en eiendom er ikke en kostnad hverken privat eller i et AS. De skattemessige kostnadene (fradragene) vil eventuelt være den årlige avskrivningen, men her kommer det an på hva bygget brukes til. Boligeiendommer kan ikke avskrives, forretningsbygg kan avskrives med 2%, mens hoteller, bevertningssteder mv kan avskrives med 4%.Når det gjelder fradrag for påløpne kostnader til vedlikehold og mindre oppgraderinger er hovedreglene at disse kan fradragsføres. Større påkostninger på bygget, og gjerne påkostninger som fører til oppgraderinger (høyere standard), vil øke verdien på bygget/eiendommen og ikke være en kostnad. Eventuelle avskrivninger regnet ut fra den økte verdien vil imidlertid kunne gi en økt kostnad i skatteregnskapet (her kommer det an på hva bygget brukes til).Aksjesekapital 2012

Aksjekapital i 2012 er på minimum kr 100.000 iht Aksjeloven (Endres til kr 30.000 inkusive stiftelseskostander i løpet av 2012, men dato er enda ikke fastsatt)

I tillegg aksjekapitalen kommer disse kostnadene ved stiftelse av AS:

• Kr 6190 i gebyr til Brønnøysundregistrene for registrering av selskapet
• Honorar til revisor for å bekrefte innbetaling av aksjekapitalen (I løpet av 2012 kan flere attestere stifelsen)Det er det stortsett samme reglene for alle selskaper, både ANS, NUF og AS.*

Både aksjeselskap, NUF og enkeltpersonsforetak har de samme innsendingsdato uavhengig av selskapsform.

Dette gjelder momsoppgaver, terminoppgaver for lønn, ligningspapirer og årsregnskap. AS må i tillegg levere en aksjonærregisteroppgaver.

Hvile bankkontoer må selskapet opprette?

I tillegg til driftskontoen er det er kun krav om en egen konto til skattetrekket til ansatte. Denne er også ofte stengt for betaling ut til andre kontoer enn kemnerkontorenes kontonummere.Nei, både AS og NUF må utbetale like stort utbytte (per aksje) til alle aksjeeiere uavhengig av aksjeklasse.

Ved delt eierskap bør man være obs på at noen eiere kan ønske å ta ut midlene i form av lønn, mens andre kan ønske å ta ut pengene i form av aksjeutbytte, eller ikke ta ut penger i det hele tatt og dermed utsette beskatningen.

Les mer: Lønner det seg å ta ut utbytte eller lønn?