Fradrag for lønnsmottakere - betal mindre skatt

Les om alle fradragene du kan få i lønnsinntekten for å betale minst mulig skatt.

Hovedregelen de aller fleste kjenner til er at man får fradrag for kostnader man har pådratt seg for å skaffe skattepliktig inntekt. Dette gjelder imidlertid ikke for lønnsinntekt. I stedet får man et minstefradrag som er ment å erstatte nesten alle kostnader man har forbundet med å skaffe seg skattepliktig inntekt.

Noe som er verdt å merke seg er at alle fradragene nevnt under (med unntak av BSU) gis i alminnelig inntekt. Kort fortalt betyr det at fradragene utgjør en skattereduksjon på 28% av fradragets størrelse, da skatt på alminnelig inntekt er 28%. Det gis altså ikke fradrag i trygdeavgift (7.8%) eller eventuell toppskatt.

Minstefradrag

Minstefradraget erstatter som nevnt fradrag for kostnader til å skaffe seg inntekt. Minstefradraget utgjør for 2012 38% av lønnsinntekten, men minimum kr 31.800 og maksimum kr 78.150. Minstefradraget kan likevel ikke overstige lønnsinntekten i tilfelle inntekten er under kr 31.800.

I tillegg til minstefradraget gis det fradrag for følgende kostnader:

Opphold utenfor hjemmet (pendlerfradrag)

Dersom man på grunn av arbeid må bo borte fra hjemmet får man fradrag for alle merkostnader. Dette gjelder for eksempel reisekostnader, husleie, strøm, telefon, internettabonnement etc. For å kunne få dette fradraget stilles imidlertid en rekke kriterier. Utfyllende informasjon finnes her

Fagforeningskontingent

Man får fradrag for fagforeningskontingent inntil kr 3.750 i året.

Reise mellom hjem og arbeidssted

Det gis fradrag med kr 1.50 pr km for reiser mellom hjem og arbeidssted, men kun for beløp som overstiger kr 13.950. Dvs at man må reise mer enn 9300 km i året (13950/1.50) for å kunne få fradrag.

Aksjetap

Fradraget gis kun for realiserte tap ved salg av aksjer. Urealiserte tap (papirtap) gis det ikke fradrag for. Ved kjøp av børsnoterte aksjer vil fradraget normalt være ferdigutfylt i selvangivelsen.

Renter

Man får fradrag for alle renter man betaler uavhengig av hva lånet gjelder eller hvem man låner av. Renter betalt på lån fra banker eller andre finansinstitusjoner vil normalt være ferdigutfylt i selvangivelsen. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at selv renter betalt på lån mellom privatpersoner er fradragsberettiget (og skattepliktig for mottaker). Du burde imidlertid kunne dokumentere dette med f. eks kopi av låneavtale og bankoverføring.

Foreldrefradrag

Man får fradrag for alle legitimerte (dvs dokumentert med faktura/kvittering e.l.) kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn som er under 12 år i inntektsåret. For 2012 er maksimalt fradrag kr 25.000 for ett barn og kr 15.000 for hvert ytterliggere barn. Ektefeller og samboere med felles barn må dele fradraget mellom seg.

Gaver til frivillige organisasjoner

Man får fradrag for gaver til godkjente organisasjoner med inntil kr 12.000 pr år. Gaven må imidlertid utgjøre minst kr 500.

BSU – Boligsparing for ungdom

BSU-fradraget er på 20% av årlig innskudd. Maksimalt årlig innskudd i 2012 er kr 20.000, hvilket utgjør et maksimalt fradrag på kr 4.000. Det spesielle med BSU-fradraget er at det gis direkte i betalbar skatt, slik at det ved maksimal sparing reduserer skatteregningen med kr 4.000, i motsetning til de andre fradragene som gis i skattbar inntekt.

Krav til betaling via bank

Det er et krav for alle fradragene nevnt ovenfor at betaling foregår via bank for at man skal kunne få fradrag, med mindre betalingene utgjør under kr 10.000 for en og samme leveranse, kontrakt eller lignende i løpet av ett år.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fradrag for selvstendig næringsdrivende Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Fradrag i NUF og Aksjeselskap Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre...
Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Husk pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende innen 31.mars Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.
Er provisjonslønn/resultatlønn ulovlig? Nei, dette er ikke ulovlig.